Investor: Krajský úřad Ústeckého kraje
Doba plnění: 03/2009 - 12/2009
Zhotovitel: INSKY spol. s r.o.
Objem: cca 27,83 mil Kč

Charakteristika stavby

Stavba zahrnovala výstavbu nového mostu se železobetonovou monolitickou deskou (NK) uloženou na betonových opěrách s ŽB prahem obložených lícním kamenem o délce 41m. Součástí stavby byla dále směrová a výšková rekonstrukce stávající komunikace II/240 včetně odvodnění a nového živičného povrchu a dále přeložky inženýrských sítí a provedení sadových úprav. Samostatným SO byla i realizace betonových opěrných zdí s kamenným obkladem a ŽB římsami v délce 123m.