Investor: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.
Doba plnění: 06 - 11/2018
Zhotovitel: INSKY spol. s.r.o.
Objem: 4.882.633,81 Kč bez DPH

Charakteristika stavby

Most převádí komunikaci III. Třídy č. 25841 přes Kojetický potok. Stávající nosná konstrukce mostu bude odstraněna a spodní stavba bude ubourána až na patu základů. Budou provedeny železobetonové základové pásy a nová nosná konstrukce tvořená monolitických železobetonovým polorámem. Na mostě bude položena třívrstvá asfaltová vozovka. Hydroizolace horní desky bude provedena pomocí systému modifikovaných natavovaných asfaltových izolačních pásů. Na římsách bude nové zhotovení železobetoných svodidel.