Investor: ŘSD správa Liberec
Doba plnění: SO 191.2 Most ev. č. 13-1/8 07/2009 - 05/2011 SO 207 Most na III/2712 přes I/35 v km 3,720 03/2010 - 05/2011 SO 214 Most na I/13 přes I/35 ev.č. 13-119 04/2010 - 10/2011
Zhotovitel: INSKY spol. s r.o.
Objem: cca 87,83 mil Kč

Charakteristika stavby

Popis:

SO 191.2 - Provedeno odstranění mostního svršku a vybavení mostu, dobetonování a vyrovnání mostovky, osazeny nové dilatační závěry, provedena nová izolace s odvodněním. Opraveny čela stativ nosných pilířů, osazeny nové lícní římsové prefabrikáty a betonáž monolitické římsy včetně sazení zábradlí. Provedena nová asfaltová vozovka s novým zábradelním svodidlem. Opravy zpevnění pod mostem, pročištění skluzů, odláždění za římsami. Provedena přeložka optického kabelu O2.

SO 207 - Nový mostní objekt z předpjaté konstrukce deskového trámu - spojitý nosník o 2 polích. Rozpětí jednotlivých polí jsou 23,0 + 23,0 m. Konstrukční výška trámu je 1,10 m. Spodní stavba mostu je tvořena dvěma krajními opěrami a jedním mezilehlým pilířem. Složení objektu je hlubinné na pilotách. Mostní svršek je tvořen ŽB monolitickými římsami, zábradelním svodidlem, dvouvrstvou vozovkou tloušťky 90 mm, mostními závěry na obou koncích mostu Odvodnění mostu pomocí mostního odvodňovače se zaústěním do skluzu vybudovaného v rámci kamenného obkladu svahů pod mostem.

SO 214 - stávající mostní objekt - Ze spřaženého šikmého roštu systému beton/beton o 1 poli, sestávající z předem předpjatých nosníků tvaru T délky 28,26 m se stojnou šířky 400 mm, výšky 1,30 m. Nosníky jsou uspořádány u osových vzdálenostech po 1,9 m a dodatečně zhotovené monolitické, železobetonové spřažené desky tl. 220 mm, betonované na horní povrch křídel prefabrikovaných nosníků. Celková konstrukční výška roštu je 1,52 m. Spodní stavba mostu je tvořena dvěma krajními opěrami založenými na pilotách. Mostní svršek je tvořen prefabrikovanými lícními panely a monolitickou ŽB římsou, zábradelním svodidlem, dvouvrstvou vozovkou tloušťky 90 mm, mostními závěry na obou koncích mostu. Odvodnění mostu pomocí odvodňovače se zaústěním do sklolaminátového potrubí. Pod mostem vybudován kanenný obklad svahů s revizním schodištěm.

SO 214 - stávající mostní objekt - provedeno odstranění mostního svršku a vybavení mostu, dobetonování a vyrovnání mostovky, osazeny nové dilatační závěry, provedena nová izolace s odvodněním. Repasovány stávající ložiska, opraveny stěny opěr a spodní strany mostovky sanační maltou. Osazeny lícní římsové prefabrikáty, vybetonována ŽB monolitická římsa včetně osazení zábradlí. Provedena nová asfaltová vozovka s novým zábradelním a mostových svodidlem. Nové odláždění svahů kamenným obkladem se skluzy a revizním schodištěm.